Chinese Antique Pronunciation

Chinese Pronunciation

Cizhou – Sjow

Junyao – Joonyow

Lingzhi – Lingje

Xianfeng – Shen-Fung

Guangxu – Gwahng-Sho

Kangxi – Kahng-She

Qianlong – Chee-en Lung

Qingbai – Ching-Pie

Yongle – Young-Ler

Yongzheng – Young-Jeng

Yixing – Yee-Shing

Xuantong – Shwan-Tongue

Zhengde – Jende

Tianqi – Tianchi

Xuande – Shwande

Guan – Gwan

Ge – Ge

Jun – Jun

Yaozhou – Yowjo

Bajixiang – Bagi-Shiang

Huanghuali – Hwanghwali

Ruyi – Rooyi

Zhadou – Jado